ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(दोस्रो संसोधन सहित) ७६/७७ 07/17/2020 - 13:52 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(दोस्रो संसोधन सहित)
लिखु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/02/2020 - 13:18 PDF icon लिखु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/26/2019 - 12:49 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन , २०७५ ७५/७६ 09/26/2019 - 12:15 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन , २०७५
लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/26/2019 - 11:05 PDF icon लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
लिखु गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/26/2019 - 10:54 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी नियमावली, २०७५
लिखु गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 14:04 PDF icon उपभेात्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४.pdf
लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 14:02 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
लिखु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 13:53 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2018 - 12:07 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५

Pages