नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २९ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:52 PDF icon बैठक २९.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २८ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:51 PDF icon बैठक २८.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २७ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:51 PDF icon बैठक २७.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २६ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:50 PDF icon बैठक २६.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २५ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:49 PDF icon बैठक २५.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २४ काे निर्णाय

७५/७६ 05/19/2019 - 15:47 PDF icon बैठक २४.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २३ काे निर्णाय

७५/७६ 09/17/2018 - 14:48 PDF icon बैठक २३.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २२ काे निर्णाय

७५/७६ 09/17/2018 - 14:47 PDF icon बैठक २२.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २१ काे निर्णाय

७५/७६ 09/17/2018 - 14:46 PDF icon बैठक २१.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं २० काे निर्णाय

७४/७५ 09/17/2018 - 14:45 PDF icon बैठक २०.pdf

Pages