उपेन्द्र प्याकुरेल

९८५१११०४६३
ईमेल: 
likhu.nuwakot@gmail.com
फोन: 
९८५१११०४६३
Section: 
सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा(सूचना प्रविधि अधिकृत)