ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 14:12 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 14:04 PDF icon लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको वर्षात्को समयमा बगेर आउने नदीजन्यपदार्थ (वालुवा) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 13:03 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको वर्षात्को समयमा बगेर आउने नदीजन्यपदार्थ (वालुवा) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/13/2021 - 13:00 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 10:45 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
लिखु गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको अमानतबाट कर संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/24/2020 - 16:09 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको अमानतबाट कर संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/16/2020 - 14:00 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 13:13 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 13:05 PDF icon लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 14:20 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

Pages