ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/07/2020 - 10:45 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
लिखु गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको अमानतबाट कर संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/24/2020 - 16:09 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको अमानतबाट कर संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/16/2020 - 14:00 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 13:13 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 13:05 PDF icon लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 14:20 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(दोस्रो संसोधन सहित) ७६/७७ 07/17/2020 - 13:52 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(दोस्रो संसोधन सहित)
लिखु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/02/2020 - 13:18 PDF icon लिखु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/26/2019 - 12:49 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन , २०७५ ७५/७६ 09/26/2019 - 12:15 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन , २०७५

Pages